Demografische prognoses geven aan dat de stad Zwolle tot 2040 groeit tot 140.000 inwoners. Dat betekent dat we in Zwolle de opgave hebben om ruimte te bieden aan de groei. Behalve de toename van het aantal inwoners, leiden ook andere trends en ontwikkelingen tot kansen en opgaven op stedelijk en regionaal niveau. Veranderingen in het klimaat, energiegebruik en technologie hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Tegen die achtergrond is het nodig een leidende ambitie te formuleren voor Zwolle, zodat we in het komende decennium een volgende stap kunnen maken in stedelijkheid, economische ontwikkeling van stad en regio en innovatie. Alleen door ruimte te geven aan vernieuwing kunnen de transitievraagstukken op het gebied van klimaat, energie, gezondheid, demografie en leefbaarheid in de wijken opgepakt worden. In een nieuwe omgevingsvisie deel 1 werken we de strategische visie op hoofdlijnen voor de toekomst uit. Deel 1 bevat de kernopgaven en ambities voor de fysieke leefomgeving. Het maken van een uitnodigende omgevingsvisie doen we samen met de stad. Andere partners zijn bijvoorbeeld de regiogemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap, de GGD en het Rijk. In de omgevingsvisie komt al het beleid voor de fysieke leefomgeving, integraal en in samenhang samen. De inhoud van de visie geeft richting aan het op te stellen omgevingsplan. Daarnaast geeft het richting aan verdere ontwikkeling van de stad en helpt het initiatiefnemers om te komen tot haalbare plannen.

Vanuit onze strategische opgave in het centrumgebied, met daarin de Binnenstad en Spoorzone,  werken we aan deelvisies. Dit gebied is van bovenlokaal belang en vormt het visitekaartje van Zwolle. Het is juist in dit gebied waar grote maatschappelijke opgaven spelen en waar we als gemeente de ruimtelijke structuur willen versterken. Met het opstellen van integrale kaders ontstaat helderheid en focus.

Criteria

We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie, zodanig dat:

  • we samen met de stad (op de Zwolse manier) aan een sterk Zwolle werken.
  • er een goede afstemming is met onze mede-overheden Rijk, Provincie en Waterschap, ook op instrumenteel niveau (omgevingsvisies).
  • we maximaal gebruik maken van onze ligging en positie in het land.
  • er concreet invulling wordt gegeven aan de Omgevingswet en bijbehorende transities.
  • we altijd anticiperen op veranderingen: toekomstgerichtheid als randvoorwaarde.
  • we verschillende opgaven in de stad altijd blijven verbinden: integraal werken als basisvoorwaarde.
  • we altijd zoeken naar meervoudige waardecreatie voor de stad.