Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

63.592

62.960

67.189

67.168

67.091

67.014

Baten

48.337

47.941

50.251

50.251

50.251

50.251

Saldo van baten en lasten

-15.255

-15.019

-16.938

-16.917

-16.840

-16.763

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

264

Geraamd resultaat

-14.991

-15.019

-16.938

-16.917

-16.840

-16.763

Mutaties meerjarenraming:

stadsuitbreidingslasten

-35

-70

-105

verwachte opbrengsten ivm intensiveringen schulddienstverlening

56

168

280

Structurele bestedingsruimte:

Beschermingsbewindvoering

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Incidentele bestedingen PPN en begroting:

Declaratiefonds

-250

Dekking uit programmabudget

250

Intensivering schulddienstverlening

-405

-405

- waarvan terugverdieneffect

60

60

Uitvoeringskosten bijstand

-180

-180

Uitstroom zelfstandigen

-60

-60

Experiment participatiewet

-175

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
De toename van de lasten en deels van de baten is het gevolg van de toename van het aantal bijstandscliënten. Het tekort is voorlopig gelijk gehouden aan het berekende tekort over 2017 ad € 3,2 miljoen. Bij eerste wijziging op de begroting wordt het tekort verhoogd naar €4,0 miljoen. Bij de PPN 2018 - 2021 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor contactpersoon schulddienstverlening (€ 40.000) en intensivering schulddienstverlening (€ 350.000). Vanaf 2019 verwachten wij dat de intensiveringen tot lagere uitgaven zal leiden, zie bovenstaande mutatie in de meerjarenraming.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.