We streven er naar dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zo snel mogelijk weer zelfstandig wonen. Soms moeten inwoners echter een beroep doen op opvang, verblijf of beschermd wonen.

Het gaat daarbij om voorzieningen als jeugdhulp met verblijf, maatschappelijke opvang, beschermd wonen (voor mensen met psychische- of psycho-sociale problematiek), opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en opvang van ongedocumenteerden. Deze voorzieningen zijn regionaal beschikbaar en voor de (Wmo-)onderdelen heeft de gemeente Zwolle ook een centrumgemeentelijke rol.

We streven naar een situatie waarin inwoners niet langer dan nodig gebruik hoeven te maken van deze voorzieningen. Daarvoor is een transformatie van de aanpak nodig, welke we de afgelopen jaren onder andere hebben ingezet. De regionale veranderagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang 2016-2019, de regionale visie aanpak huiselijk geweld alsmede de regionale visie op jeugdhulp 2017-2021 zijn daarbij belangrijke kaderstellende documenten. De ambities daarvan hangen sterk samen met het transformatiethema 3 'passend wonen met zorg', zoals opgenomen in de Zwolse transformatie-agenda sociaal domein.  

Doelstellingen

Doel 3.3.1 We bieden (tijdelijk) onderdak en begeleiding voor personen die feitelijk of residentieel dakloos zijn geraakt Doel 3.3.2 We bieden (tijdelijk) beschermd wonen (met begeleiding en toezicht) aan personen met psychische en/of psycho-sociale problemen Doel 3.3.3 We bieden opvang aan ongedocumenteerden Doel 3.3.4 We bieden (tijdelijk) residentiële zorg aan jeugdigen (jeugdhulp met verblijf), indien zorg en begeleiding in de gezinssituatie niet voldoende geboden kan worden Doel 3.3.5 We bieden (tijdelijke) opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld en ondersteuning naar een duurzaam herstel