Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

9.340

8.857

9.465

9.485

9.505

9.525

Baten

3.825

3.463

3.588

3.586

3.584

3.582

Saldo van baten en lasten

-5.515

-5.394

-5.877

-5.899

-5.921

-5.943

Toevoeging aan reserve

531

148

180

180

180

180

Onttrekking aan reserve

604

318

229

229

229

229

Geraamd resultaat

-5.442

-5.224

-5.828

-5.850

-5.872

-5.894

Mutaties meerjarenraming:

ontwikkeling kapitaallasten

2

4

6

aanpassing baten vanwege ontwikkeling kapitaallasten

-2

-4

-6

stadsuitbreidingslasten

-22

-44

-66

Structureel bestedingsvoorstel:

Uitbreiding formatie griffie (saldo)

-40

-40

-40

-40

Incidentele bestedingen PPN en begroting:

projectleider adres- en woonfraude

-84

klantcontactcentrum

-64

Regio Zwolle en regionale samenwerking

-74

-74

Budget verkiezingen

-50

Toelichting verschil 2018 t.o.v. 2017:
Bij de PPN 2018-2021 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor een specialist identiteitsfraude ( € 78.000). Evenzo zijn de incidenteel gehonoreerde budgetten voor projectleider adres- en woonfraude (€ 83.500) en medewerkers klantcontactcentrum (€ 94.000) in de begroting 2018 verwerkt. Naar aanleiding van de meicirculaire is € 350.000 geraamd als bijdrage aan de VNG, de inkomst via het gemeentefonds is onder programma 10. Algemene dekkingsmiddelen meegenomen.

Voor het financiële beeld van 2018 van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel Financiën programma 2018.