Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) - Zwolle

Relatie met

Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen, ambitie 10.1

Oorsprong verbonden partij

GBLT voert de belastingheffing en inning plus de Wet WOZ uit voor haar leden.

Openbaar belang (doelstelling)

Door samenwerking ontvangen onze burgers nog maar één aanslag waarin zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen zijn opgenomen. Daarnaast verwachten we door verder samenwerking en uitbreiding de lasten te reduceren. GBLT heeft in 2016 hard gewerkt aan de uitvoering van de verbeterplannen Gegevensbeheer en Transitie WOZ. Deze verbeterplannen lopen nog voor een deel door tot in 2017. De doelstellingen van deze programma's worden daarmee gerealiseerd en de effecten daarvan worden zichtbaar in 2017. In 2016 lag de focus van de raad  sterk op de uitvoering van de dienstverlening door GBLT. Ook voor 2017 wordt de raad nadrukkelijk meegenomen in de voortgang en verbetering van deze dienstverlening.

Beleidsvoornemens

Door samenwerking ontvangen onze burgers nog maar één aanslag waarin zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen zijn opgenomen. Het streven is om de kwalificering “goed” door de Waarderingskamer te behalen. De extra budgetten voor dienstverlening en verbetering van het WOZ proces  worden structureel ingezet voor de opbouw van de kwaliteit van dienstverlening. De komende jaren zal er gewerkt worden aan de systeem wijziging van het waarderen van WOZ-objecten op basis van m3 naar m2 ( van inhoud naar oppervlakte). Hierdoor sluit de WOZ beter aan op de BAG waar ook met m2 wordt gewerkt. De gegevens in de Landelijke Voorziening (LV) WOZ dient verder verbeterd te worden waarin de samenwerking met de BAG maar ook met de deelnemers op het gebied van vergunningsvrij bouwen belangrijk is. Eind 2016 is er een pilot "voormeldingen" gehouden. In deze pilot worden burgers vroegtijdig betrokken bij het proces van waardering met o.a als doel het voorkomen van bezwaarschriften. Deze pilot is begin 2017 afgerond en de uitkomsten hiervan worden in de zomer geëvalueerd .Op basis van deze evaluatie wordt een voorstel gedaan over het vervolg.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 5 waterschappen en 6 gemeenten deel aan GBLT. Het DB bestaat uit 1 lid van de gemeenten en 1 lid vanuit de waterschappen. Zwolle is met één lid vertegenwoordigd in het AB net als de andere deelnemers.

Financieel belang

1-1-2018

€ 1.842.000 (10,2 %)

31-12-2018

10,2%  

Toelichting

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 554.000  

31-12-2018

€ 175.000  

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0  

Verwacht financieel resultaat

€ 0  

Risico's

Het juist en volledig opleggen en innen van aanslagen en hiermee het realiseren van de begrote belastinginkomsten.