Gemeenschappelijke GezondheidsDienst IJsselland (GGD IJsselland) - Zwolle

Relatie met

Programma 1 - Samenleving, ambitie 1.2

Oorsprong verbonden partij

Zwolle neemt deel in de GR GGD IJsselland op basis van verlengd lokaal bestuur. Belangrijkste beleidsterrein betreft de publieke gezondheidszorg. Daartoe voert de GGD een aantal wettelijke taken uit (wet Publieke Gezondheid) en een aantal taken ‘in vrijwillige samenwerking’ (zoals bijv. lijkschouwing).

Openbaar belang (doelstelling)

Beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Daarbij richt de GGD zich  op het verminderen van ongelijkheid in de kans op goede gezondheid onder inwoners.
GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland.
GGD IJsselland voert de taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen, zoals Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid en advies over gezondheidsbeleid gemeenten, zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen.

Beleidsvoornemens

Het bestuur van GGD IJsselland heeft de bestuursagenda ‘Vernieuwing vanuit basistaken’ grotendeels uitgevoerd. In november wordt een nieuwe (tussentijdse) bestuursagenda vastgesteld. In 2018 wordt met een nieuw bestuur het beleid voor de langere termijn bepaald.
De dienstverlening Jeugdgezondheidszorg wordt vanaf 2018 voor 11 gemeenten uitgevoerd voor jeugd van 0-18 jaar.

Ontwikkelt een samenhangende aanpak voor infectieziektebestrijding.

GGD IJsselland werkt volgens verrijkt Governance model

  • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland;
  • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland;
  • daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend zijn voor inzicht, toezicht en beheerd door gemeenteraden, college's van B & W en portefeuillehouders die zitting hebben in het be tuurr van de GGD;
  • GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 11 gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD IJsselland. Elke gemeente heeft 1 stem. Het DB bestaat uit 3 leden. Zwolle levert de voorzitter van DB en twee leden in het AB (waaronder voorzitter).

Financieel belang

1-1-2018

€ 5.247.000 (24,9%)

31-12-2018

Toelichting

Het financieel belang is de gemeentelijke bijdrage.

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 1.189.010

31-12-2018

€ 1.239.010

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 5.732.859

31-12-2018

€ 5.511.534

Verwacht financieel resultaat

 € 0

Risico's

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Additionele producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele additionele taken (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.
Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten  – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.

Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Zwolle klein.  

De nu bekende risico's bedragen in totaal € 4.979.000 en bestaan uit kosten a.g.v. van faillissement van toeleveranciers, claims en procedures, extra inzet medewerkers bij uitbraak infectieziekte en boventallig personeel bij beëindiging of afnemende activiteiten.