Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij CV en Zuiderzeehaven Beheer BV – Kampen

Relatie met

Programma 5 - Ondernemende en levendige stad

Oorsprong verbonden partij

In het kader van de regionale bestuurlijke samenwerking en omdat Zwolle geen natte kavels meer kan verkopen is er gekozen voor een regionale aanpak. Inmiddels is er de Logistieke visie.

Openbaar belang (doelstelling)

Versterking van de economische structuur van Zwolle en Kampen. De ontwikkeling van de ZZH, een watergebonden bedrijventerrein op Kampens grondgebied is één van de acties. Voor de gemeente Zwolle van groot belang omdat wij geen watergebonden bedrijventerreinen meer hebben. Daarom de gezamenlijke ontwikkeling via PPS.

Beleidsvoornemens

Streven is om per 2018 / 2021 alle kavels verkocht te hebben. Op basis van de huidige portefeuille worden nieuwe verkopen op korte termijn niet voorzien. Er is nog 13.3 ha beschikbaar. In november 2017 is een strategiemeeting belegd over de aanpak per 2018.  

Bestuurlijk belang

Participatie is in beide gevallen 16,7% op basis van een PPS constructie waarbij 50%bestaat uit de publieke sector en 50% uit private sector.

Financieel belang

1-1-2018

Inbreng als commanditair vennoot € 237.500 en achtergestelde lening € 0,67 mln.
Deelname aandelen beherend vennoot 30 aandelen á € 100 = € 3.000.

31-12-2018

Inbreng als commanditair vennoot € 237.500 en achtergestelde lening € 0,67 mln.
Deelname aandelen beherend vennoot 30 aandelen á € 100 = € 3.000.

Toelichting

Op de leningen wordt niet afgelost voor het einde van het project.  

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

nog niet bekend

31-12-2018

nog niet bekend

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

nog niet bekend

31-12-2018

nog niet bekend

Verwacht financieel resultaat

Verwacht eindresultaat grondexploitatie is ca. € 14,8 mln. Een verwacht financieel resultaat voor 2018 is nog niet beschikbaar. De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd over de toekomst van de BV/CV Zuiderzeehaven. De uitkomst van de gesprekken liggen nu voor bij zowel de drie private partijen als bij de drie publieke partijen. De AvA van Q4 neemt  een besluit  over de uitkomst van de gesprekken. Om die reden is er nog geen begroting voor 2018 beschikbaar. Tot die tijd gelden de vigerende resultaten zoals opgenomen in de jaarrekening 2016.  Het verwachte eindresultaat grondexploitatie is ca. € 14,8 mln.                                   

Risico's

Indien verkopen/opbrengsten uitblijven en kosten gelijk blijven, wordt de resterende periode ingeteerd op de winst.  Dit betekent een verslechtering van het resultaat voor de aandeelhouders.