NV WEZO - Zwolle

Relatie met

Beleidsparagraaf Sociaal Domein
Programma 2 - Inwonersondersteuning, ambitie 2.2
Programma 4 - Inkomen, ambitie 4.1

Oorsprong verbonden partij

Wezo NV is ontstaan vanuit de wettelijke verplichting tot uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening  door middel van het Aanwijzingsbesluit van gemeente Zwolle

Beleidsvoornemens

De kennis en expertise van WRA Zwolle en Wezo NV met betrekking tot de begeleiding van de doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samenvoegen (t.b.v. de realisatie van de inclusieve arbeidsmarkt). Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel daartoe. De besluitvorming over dit voornemen hierover zal plaatsvinden in komende maanden. De verdere uitwerking en invoering van het voorstel in 2018.

Bestuurlijk belang

De gemeente Zwolle is per 11 december 2015 enig aandeelhouder van Wezo NV.

Financieel belang

1-1-2018

100% eigenaarschap

31-12-2018

100% eigenaarschap

Toelichting

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

nog niet bekend

31-12-2018

nog niet bekend

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

nog niet bekend

31-12-2018

nog niet bekend

Verwacht financieel resultaat

nog niet bekend

Risico's

De gemeente Zwolle staat als enig aandeelhouder in voor de tekorten van de Wezo NV en voor de nieuw te vormen overheid-BV. Daarnaast staat de gemeente Zwolle garant voor de BNG leningen en de wachtgelduitkeringen en premieafdracht voor het Wsw-personeel dat vóór 2001 reeds in dienst was bij de GR Wezo. Het financieel risico is opgenomen in de  paragraaf weerstandsvermogen.