NV ROVA - Zwolle

Relatie met

Programma 7 - Vitale wijken, ambities 7.1, 7.3 en 7.4
Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen, ambitie 10.1

Oorsprong verbonden partij

De Gemeente heeft in het gemeentelijk belang, in samenwerking met de overige in de Gemeenschappelijke Regeling IJssel-Vecht deelnemende gemeenten en de Regio IJssel-Vecht, ROVA op 28 mei 1996  opgedragen de gemeentelijke afvalbeheertaken en enkele reinigingstaken uit te voeren in het belang van een doelmatige, milieu hygiënisch en economisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen.
In 2012  is  afdeling Uitvoering van de Gemeente en de groenafdeling van WEZO samen onder de paraplu van ROVA gebracht.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming:

  • invloed op dienstverlening, kostenniveau en tarieven.
  • rendement op aandelen en daarmee een duurzame belegging

Met de bundeling van de vakdeskundigheid van de afdeling Uitvoering van de gemeente, de inzet van WSW medewerkers en de (commerciële) deskundigheid van ROVA worden de volgende effecten beoogd:

  • structureel lagere kosten voor het groenonderhoud en het serviceonderhoud grijs op korte en langere termijn voor de gemeente Zwolle;
  • langdurige werkgelegenheid voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt;
  • een bijdrage aan de duurzaamheid omdat de productie en verwerking van groenafval in één hand komt en tegemoet komen aan de ambities van het college ten aanzien van opgave gericht werken, maar tegen lagere kosten.

Beleidsvoornemens

Doorvoeren nieuwe gemeentelijk grondstoffenplan 2017 – 2020. Per 1 juli 2012 is het onderhoud van openbare ruimte overgegaan naar Rova.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: huidig aandeel, aandelen A (afval) * totaal 21,2%. In 2013 heeft  uitbreiding plaatsgevonden met het aandelenpakket (C) i.v.m. overgang van het onderhoud van openbare ruimte naar Rova * totaal A+C: 31,7% van de aandelen.

Financieel belang

1-1-2018

Verwacht dividend in:
2018       €    650.000

31-12-2018

Toelichting

Ontvangen dividenden in:
2011   €    673.000
2012   €   664.000
2013   € 1.068.000
2014   €    945.000
2015   € 1.054.000
2016   €    833.000
2017   €  1.108.667

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 36.811.000

31-12-2018

€ 37.808.000

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 50.476.000

31-12-2018

€ 50.476.000

Verwacht financieel resultaat

€ 3.990.000

Risico's

Risico bestaat uit het niet kunnen terugbetalen van achtergestelde lening van 2.3 mln. en het geïnvesteerde bedrag in aandelen van € 308.000.
Gezien de activiteiten van Rova (zij opereert vrijwel alleen voor gemeenten) en de financiële positie van Rova (een eigen vermogen van rond € 30 mln.) wordt het risico gering geacht.