NV Wadinko - Zwolle

Relatie met

Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen, ambitie 10.1

Oorsprong verbonden partij

Wadinko is in 1992 ontstaan vanuit de Waterleidingmaatschappij Overijssel. De gemeente Zwolle is één van de 25 aandeelhouders. De overige aandeelhouders zijn 23 gemeenten en de Provincie Overijssel.

Openbaar belang (doelstelling)

Het stimuleren van gezonde bedrijvigheid (vooral stuwende sectoren, zoals zakelijke dienstverlening en industrie) en daarmee de groei en het behoud van werkgelegenheid in de regio. Doelstelling is 5000 arbeidsplaatsen in 2021 bij Wadinko participaties.

Beleidsvoornemens

Op dit moment participeert Wadinko in 4 bedrijven uit Zwolle (op een totaal van 25 participaties). Deze participaties zijn meerjarige trajecten, die soms decennialang duren. In 2018 zal Wadinko opnieuw in bedrijven participeren.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 4,18%.

Financieel belang

1-1-2018

€ 10.000

31-12-2018

€ 10.000

Toelichting

Het aandeel van de gemeente Zwolle betreft 100 aandelen van nominaal € 100

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 68.500.000

31-12-2018

€ 70.000.000

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

-

31-12-2018

-

Verwacht financieel resultaat

€ 1.500.000, waarvan € 1.200.000 als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Voor Zwolle komt dit neer op een dividenduitkering van € 50.000

Risico's

Inherent aan haar bedrijfsactiviteiten loopt Wadinko risico's. Door de interne maatregelen met betrekking tot risicobeheersing, zijn de risico's voor de aandeelhouders nihil.