NV Vitens  - Zwolle

Relatie met

Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen, ambitie 10.1

Oorsprong verbonden partij

Overal in ons land werden drinkwaterbedrijven opgezet; uiteindelijk telde Nederland er zo’n 220. In de jaren daarna fuseerden steeds meer drinkwaterbedrijven tot de huidige tien, waarvan Vitens er één is. Vitens bestaat in haar huidige vorm sinds 2006 en richt zich op het maken van drinkwater.

Openbaar belang (doelstelling)

  • invloed op dienstverlening en tarieven
  • rendement op aandelen en daarmee een duurzame belegging

Beleidsvoornemens

Vitens streeft ook voor 2018 naar gelijkblijvende (of verlaagde) tarieven. Vanwege financiële regelgeving (WACC) zal in 2018 het in 2016 teveel behaalde resultaat worden terug gegeven aan de klanten door middel van verlaging van de tarieven. Het voornemen van Vitens is ook om solvabiliteit verder te versterken. De verwachting is dat dat in 2018 niet mogelijk zal zijn en de solvabiliteit licht zal dalen.
Het beleid van Vitens is dat de dividenduitkering minimaal 40% van de winst zal zijn. Ook voor 2018 is dit het uitgangspunt.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 0,802%. Gemeente Zwolle vertegenwoordigt de Overijsselse gemeenten bij de Commissie van Aandeelhouders en bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

1-1-2018

46.329 aandelen à € 1 per aandeel

31-12-2018

46.329 aandelen à € 1 per aandeel

Toelichting

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 526.300.000

31-12-2018

€ 525.700.000

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 1.223.800.000

31-12-2018

€ 1.233.900.000

Verwacht financieel resultaat

€ 13.000.000 (2017: € 48,5 mln.)
Het resultaat is lager dan in 2017 door de verwachte daling van de WACC van 4,2 % naar 3,4 % en het teveel behaalde resultaat in 2016, welke in 2018 moet worden terug gegeven aan de klanten door middel van verlaging van de tarieven.

Risico's

Het verwachte dividend over boekjaar 2017 (uitbetaald in 2018) bedraagt € 18,6 miljoen en dit is € 3,22 dividend per aandeel. Het verwachte dividend over boekjaar 2018 (uitbetaald in 2019 en uitgaande van een minimum uitkering van 40%) bedraagt € 5,2 miljoen en dit is € 0,90 dividend per aandeel. Dit betekent een verwachte forse daling van het dividend. Voor de begroting van 2018 is een dividendinkomst begroot van € 90.000 (verwacht overschot van ongeveer € 60.000). Voor 2019 ontstaat mogelijk een tekort van € 48.000 (verwacht dividendinkomst € 42.000). De lagere dividend inkomsten worden veroorzaakt door een verwachte daling van de WACC en teruggave van behaald resultaat in 2016. § De solvabiliteit per 31 december 2018 bedraagt  29,9 % (per 31 december 2017: 30,1 %). Solvabiliteit (inclusief achtergestelde geldleningen) per 31 december 2018 bedraagt 32,0 % (per 31 december 2017: 32,9 %). Beide ratio's geven aan dat de financiële positie van Vitens verder versterkt is. Vanwege de stabiele drinkwatermarkt waarop Vitens opereert is de verwachting dat de risico's voor de aandeelhouders beperkt zijn.