Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch

Relatie met

Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen, ambitie 10.1

Oorsprong verbonden partij

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (Enexis) en een productie- en leveringsbedrijf (Essent). In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. Daarnaast heeft Zwolle in 2014 de aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero (voormalig Essent Milieu) verkocht aan Waterland. Uit beide verkopen vloeit de deelneming voort waarin wij aandeelhouder zijn van Enexis Holding N.V.
Het netwerkbedrijf van Essent, Enexis, is buiten de verkoop aan RWE gelaten en daarmee is Enexis Holding N.V. in 2009 een zelfstandig bedrijf geworden, waarvan de diverse overheden aandeelhouder zijn.

Enexis beheert het energienetwerk in noord-, oost- en zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met onder andere toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
De vennootschap heeft ten doel:

  • het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
  • het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
  • het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
  • het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.
  • Enexis speelt een belangrijke rol in de energietransitie: het netwerk dient gereed te zijn voor decentrale energieopwekking, teruglevering en datacommunicatie over de energiestromen.
  • In de 20e eeuw zijn provinciale en gemeentelijke energiebedrijven opgegaan in de rechtsvoorgangers van Enexis. Enexis is sinds 30 september 2009 een zelfstandig bedrijf.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming:

  • invloed op dienstverlening en tarieven
  • rendement
  • grip op de uitvoering van een publiek belang.
  • Met het aandeelhouderschap worden publieke belangen behartigd. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. Dit belang wordt nog verder versterkt doordat Enexis de transitie naar duurzame energie faciliteert.

Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,16% (234.419 aandelen).

Financieel belang

1-1-2018

€ 234.419 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

31-12-2018

€ 234.419 (0,24% van het totale aandelenkapitaal)

Toelichting

De nominale waarde per aandeel is € 1

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 3.704.000.000 (waarvan reserves € 3.347.000.000)

31-12-2018

€ 3.804.000.000 (waarvan reserves € 3.447.000.000)

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 3.814.000.000 (waarvan voorzieningen € 92.000.000)

31-12-2018

Hiervan is geen reële inschatting te maken (voorzieningen € 92.000.000)

Verwacht financieel resultaat

€ 200.000.000

Risico's

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).

De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad € 6,2 miljoen te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V..
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.

Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.