Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland - Zwolle

Relatie met

Programma 2 - Inwonersondersteuning

Oorsprong verbonden partij

De Uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle). De samenwerking op het terrein van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg is tot stand gekomen om  continuïteit van zorg, efficiency, kwaliteit en doelmatigheid te bieden en vanwege het feit dat dit (deels) door de nieuwe Jeugdwet wordt voorgeschreven.

Openbaar belang (doelstelling)

De BVO heeft als missie om zich te ontwikkelen tot een stabiele, effectieve en efficiënte organisatie die  in opdracht van de 11 samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de  inkoop, contractbeheer, facturatie en financiële monitoring van de jeugdhulp.

Beleidsvoornemens

Het betreft hier een uitvoeringsorganisatie. Besluitvorming ten aanzien van beleid is verantwoordelijkheid van de lokale deelnemende gemeenten.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit elf leden, vanuit elke deelnemende gemeente één lid. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het dagelijks bestuur bestaat uit dezelfde personen.

Financieel belang

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Toelichting

De BVO Jeugd heeft geen eigen vermogen. De financiering door de 11 gemeenten vindt op basis van de meicirculaire plaats. Aan het eind van het begrotingsjaar vloeien overschotten terug naar de gemeenten of zullen gemeenten extra moeten bijdragen. Voor Zwolle levert de meicirculaire 2016 het financiële beeld op zoals hierboven geschetst.

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Verwacht financieel resultaat

€ 0

Risico's

De uitgaven 2017 zijn mogelijk hoger dan het beschikbare budget. Het risico bestaat dat ondanks diverse transformatiebewegingen dit ook in 2018 het geval zal zijn. Dit risico wordt onder andere gedekt binnen het totaalbudget sociaal domein, danwel de algemene reserve.