Gemeenschappelijke Regeling Archeologie  - Zwolle

Relatie met

Programma 6 - Toekomstgerichte stad, ambitie 6.1

Oorsprong verbonden partij

Het betreft een gemeenschappelijke regeling met het doel tot samenwerking tussen de gemeenten waarbij de archeologische beleids- en opgravingsexpertise van de gemeente Zwolle wordt ingezet in de buurgemeenten en aldus tevens bij wordt gedragen aan het vergroten van inzicht in de regionale archeologische informatie en in de samenhangende bewoningsgeschiedenis van dit gebied.

Openbaar belang (doelstelling)

(Beleids)advisering  en archeologisch onderzoek voor buurgemeenten indien dat noodzakelijk is.

Beleidsvoornemens

Voor 2018 zijn er geen specifieke beleidsvoornemens. Vanuit de GR zal op verzoek en indien noodzakelijk door het team archeologie worden geadviseerd of onderzoek worden verricht.

Bestuurlijk belang

Zwolle is middels een lichte gemeenschappelijke regeling de samenwerking aangegaan met buurgemeenten Hattem, Zwartewaterland en Kampen. Op grond hiervan worden de buurgemeenten geadviseerd en wordt er archeologisch onderzoek in de buurgemeenten gedaan.  De diensten/kosten van uitgevoerde beleidsadvisering en archeologisch onderzoek worden bij de gemeenten in rekening gebracht en dragen bij aan de dekking van de Zwolse archeologische dienst.

Financieel belang

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Toelichting

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Verwacht financieel resultaat

Risico's

Het financiële risico wordt gering geacht. De diensten/kosten van uitgevoerde beleidsadvisering en archeologisch onderzoek worden bij de gemeenten in rekening gebracht en dragen bij aan de dekking van de archeologische dienst. De gemeente Zwolle draagt er zorg voor dat de sectie archeologie over voldoende capaciteit en middelen beschikt om de benodigde archeologische werkzaamheden en de (beleids) advisering te kunnen uitvoeren. Daarmee is het risico van deze GR gering.