GR (in oprichting) Regionale UitvoeringsDienst (RUD)- vestigingsplaats nog onbekend

Relatie met

Programma 7 - Vitale wijken, ambitie 7.4

Oorsprong verbonden partij

In 2009 zijn door de VNG, het IPO en het Rijk afspraken gemaakt over structurele verbetering van de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van het omgevingsrecht. Op basis van deze afspraken zijn er Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) ontstaan. In Overijssel is destijds met als uitgangspunt “lokale binding, regionale bundeling” gekozen voor een netwerkvorm op basis van een Bestuursovereenkomst.

Openbaar belang (doelstelling)

Het doel van deze samenwerking is een aantoonbare verbetering bereiken in de uitvoeringskwaliteit van de Wabo-taken op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor wat betreft de basistaken. Het oorspronkelijke uitgangspunt van de netwerk-RUD blijft ook in de nieuwe GR van kracht. Om de kwaliteit te kunnen bewaken is hiervoor in de RUD, op basis van de kwaliteitscriteria, een takenpakket bepaald.

Beleidsvoornemens

Op 1 januari 2018 start de Omgevingsdienst IJsselland, als opvolger van de RUD IJsselland. De Omgevingsdienst IJsselland voert alle inrichtingsgebonden milieutaken uit en enkele specialistische taken, o.a. op het gebied van geluid, bodem en externe veiligheid. In 2015 is gestart met het proces van omvorming van de netwerk Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland naar een omgevingsdienst op basis van een Gemeenschappelijke Regeling. Hiervoor heeft de raad op 7 december 2015 gelden beschikbaar gesteld om conform wetgeving te komen tot een kwalitatief goede en robuuste omgevingsdienst.  De oprichtingsvergadering is op 22 december 2016 geweest. In 2017 is gewerkt aan een definitieve begroting voor de omgevingsdienst, een sociaal plan en de plaatsing van de betrokken medewerkers. Zwolle doet 12.8 fte over naar de Omgevingsdienst. In de begroting van 2018 zijn hiervoor middelen verwerkt. De Omgevingsdienst IJsselland is vanaf 1 januari 2018 gehuisvest in Zwolle, op de vierde verdieping van het stadskantoor.

Bestuurlijk belang

Zwolle neemt deel aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst. Verder brengt Zwolle haar werkvoorraad op het gebied van milieu in de Omgevingsdienst in. Door middel van het vaststellen van het gemeentebrede VTH programma en de eigen beleidskeuzen geeft Zwolle sturing aan de uitvoeringstaken van de Omgevingsdienst.

Financieel belang

1-1-2018

€ 1.607.000 (15,7%)

31-12-2018

15,7%  

Toelichting

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0  

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0  

Verwacht financieel resultaat

€ 0  

Risico's

Er is sprake van een 'startende' organisatie waardoor er nog geen ervaringscijfers zijn waardoor het risico op afwijkingen groter is.