Historisch Centrum Overijssel (HCO) - Zwolle

Relatie met

Programma 5 - Ondernemende en levendige stad, ambitie 5.3

Oorsprong verbonden partij

Eind jaren 90 is er een landelijke tendens geweest dat in elke provincie een historisch centrum is geopend. De samenstellingen van deze historische centra verschilt. Vrijwel altijd is het historisch centrum ook in de provinciehoofdstad gevestigd. Gedachte destijds was vooral dat het archief beter en breder beschikbaar moest zijn (toegankelijkheid) en daarop is de wetgeving aangepast zodat de historische centra er kwamen.

Openbaar belang (doelstelling)

HCO voert voor de gemeente de wettelijke archieftaak uit. Daarnaast zijn er publiekstaken gericht op ontsluiting van de archieven, zoals tentoonstellingen, websites e.d. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, aanvullend in een vierjarig activiteitenplan.

Beleidsvoornemens

HCO is onderdeel van het uitwerken van het cultuurhistorische verhaal van Zwolle in een flexibeler organisatievorm  Stichting Allemaal Zwolle. Het HCO is gevraagd om het collectiebeheer van SMZ over te nemen. Finale besluitvorming dient hierover nog te worden genomen.

Bestuurlijk belang

33,3% gemeente Zwolle, 33,3% Ministerie van OCenW en 33,3% Gemeente Deventer.

Financieel belang

1-1-2018

€ 1.550.000

31-12-2018

€ 1.550.000

Toelichting

Voor HCO geldt dat er geen sprake is van een storting of lening vanuit de gemeente. Het financieel belang is de jaarlijkse bijdrage van € 1,5 mln. voor de archivering etc..

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 382.000

31-12-2018

€ 382.000

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 598.000

31-12-2018

€ 598.000  

Verwacht financieel resultaat

€ 0

Risico's

HCO is druk bezig met het project E-loket. In hoeverre dit ICT project binnen de beschikbare middelen kan worden uitgevoerd is nog ongewis. Dit project loopt ook in 2018 nog door.