Sociale Recherche  IJssel-Vechtstreek - Zwolle

Relatie met

Programma 4 - Inkomen, ambitie 4.1

Oorsprong verbonden partij

De Gemeenschappelijke Regeling is in 1992 ontstaan met toentertijd 12 regiogemeenten. In verband met herindeling en wijzigingen bestaat de nieuwe GR sinds 2012 uit 8 gemeenten. De GR is ontstaan uit het oogpunt van effectiviteit. In een groter dienstverband kan een betere kwaliteit en dienstverlening worden geboden. Daarnaast is specifieke kennis op gebied van sociale zekerheidsfraude vereist en eenheid in de uitvoering.

Openbaar belang (doelstelling)

De gemeenschappelijke regeling is ontstaan om redenen van efficiency, kwaliteitsborging en uniforme aanpak met betrekking tot de bestrijding van sociale zekerheidsfraude en handhaving in bredere zin.

Beleidsvoornemens

Door deelname in de verbonden partij 'Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek' wordt in regionaal verband gewerkt aan de bestrijding van sociale zekerheidsfraude en handhaving. Nadruk lag en ligt nog steeds op zichtbaarheid en dienstbaarheid en het leveren van maatwerk richting  regiogemeenten, hetgeen tot nu toe geslaagd is. Prioriteit ligt bij de meest schade veroorzakende typen van fraude en inspanningen plegen waar dit naar verwachting het meest oplevert (samenlevingsfraude levert het meest op voor de gemeenten). De decentralisatie van de zorg heeft ertoe geleid dat de gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden omtrent de zorg hebben gekregen. Voor een aantal gemeenten gaan wij deze taak uitvoeren. Ook in 2018 wordt de regionale samenwerking op het gebied van sociale zekerheidsfraude in stand gehouden.

Bestuurlijk belang

8 gemeenten nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding in het Bestuurlijk Overleg (het beslissingsbevoegd forum van portefeuillehouders, waarvan Zwolle voorzitter is) is bepaald op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeenten, met een maximum van 3 stemmen. Zwolle heeft 3 stemmen van de 15.

Financieel belang

1-1-2018

 € 469.072

31-12-2018

n.n.b.  

Toelichting

De uitvoering van de sociale recherche is in handen van de gemeente Zwolle. De kosten worden verdeeld op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12.

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 0

31-12-2018

€ 0

Verwacht financieel resultaat

Begroting/Jaarrekening sociale recherche maakt onderdeel uit van totale begroting Inkomens Ondersteuning.
Totale begroting sociale recherche 2018 € 880.429
Kosten gemeente Zwolle naar ratio € 469.072

Risico's

N.v.t.