Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) - Zwolle

Relatie met

Programma 7 - Vitale wijken, ambities 7.2 en 7.4

Oorsprong verbonden partij

De Veiligheidsregio is ontstaan uit de verplichting, zoals vastgesteld in artikel 9 en volgende van de Wet veiligheidsregio's. Die wet is op 1 oktober 2010 van kracht geworden om daarmee de slagkracht van de overheid bij rampen en zware ongevallen te verbeteren.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering van de veiligheidstaken op basis van de Wet veiligheidsregio’s

Beleidsvoornemens

In de Veiligheidsregio IJsselland werken brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.
De ambitie is dat de rol als betrouwbare partner in 2018 versterkt is en dat de veiligheidsregio in het werkgebied leidend is in de samenwerking bij branden, incidenten en crises tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners. De veiligheidsregio zet zijn professionaliteit in om samen met inwoners, bedrijven en instellingen te werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, tijdens en na een calamiteit.

Bestuurlijk belang

De Veiligheidsregio wordt gevormd door elf gemeenten. De burgemeester van  Zwolle is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur.

Financieel belang

1-1-2018

€ 9.035.143  (26,2%)

31-12-2018

26,2%

Toelichting

Dit is de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio.

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

€ 3.435.000

31-12-2018

€ 3.435.000

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

€ 30.899.000

31-12-2018

€ 30.899.000

Verwacht financieel resultaat

€ 0

Risico's

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, hogere prijs (dan beschikbaar) tankautospuiten bij de aanbesteding en complexiteit Europese aanbestedingen.

Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren.

Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment  een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te behouden.