Stichting administratiekantoor Dataland - Gouda

Relatie met

Programma 9 - Bedrijfsvoering

Oorsprong verbonden partij

DataLand is een initiatief van en voor gemeenten. Het doel van DataLand is het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot het breder toegankelijk maken van gegevens uit het gemeentelijke informatiedomein
voor de publieke en private markt. Per brief van 13 april 2001 adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan gemeentebesturen - mede in het licht van de zeer lage eenmalige kosten - deel
te nemen aan de activiteiten van Dataland.

Openbaar belang (doelstelling)

Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoedinformatie voor marktpartijen in Nederland. Dataland faciliteert het Gemeentelijk Geo Beraad; een bestuurlijk podium voor gemeentelijke
standpunten op het terrein van de ruimtelijke informatie.  En verzorgt een verbinding tussen gemeenten, VNG en KING.

Beleidsvoornemens

Geen specifieke beleidsvoornemens

Bestuurlijk belang

Zwolle is als een van de 400 deelnemende gemeenten als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering

Financieel belang

1-1-2018

59.422 certificaten van aandelen Dataland B.V. à € 0,10

31-12-2018

59.422 certificaten van aandelen Dataland B.V. à € 0,10

Toelichting

Met Dataland is een dienstenovereenkomst gesloten voor de aanlevering van gebouwgegevens. 20% van de opbrengst die Dataland maakt op door Zwolle aangeleverde gegevens komt ten gunste van de algemene middelen.

Verwacht eigen vermogen

1-1-2018

nog niet bekend

31-12-2018

nog niet bekend

Verwacht vreemd vermogen

1-1-2018

nog niet bekend

31-12-2018

nog niet bekend

Verwacht financieel resultaat

nog niet bekend

Risico's

Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag. Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de drieledige taken van de organisatie – een stichting zonder winstoogmerk – uit te voeren. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. Het eventuele overschot aan inkomsten wordt daarnaast aan certificaathoudende gemeenten uitgekeerd.